Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepasselijke algemene voorwaarden Door het enkele feit van de bestelling, de aanvaarding of de contractsluiting zelf bevestigt de koper integraal kennis te hebben genomen van deze algemene contractvoorwaarden en ermee te hebben ingestemd. In geen geval zijn andersluidende algemene voorwaarden van de koper van toepassing, tenzij schriftelijk en voorafgaandelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 2: prijzen Alle vermelde gegevens zoals prijzen van offertes of prijslijsten gelden gedurende 30 dagen vanaf datum verzending. Ingeval van prijswijziging na bestelling en voor levering ingevolge eender welke belasting of toeslag op de koopwaar, kan prijsverhoging door de verkoper doorgerekend worden aan de koper. De koper is niet gerechtigd om ontbinding van de koop te vragen ingevolge deze prijswijzigingen. Elke andere prijsverhoging onafhankelijk van de wil van de verkoper kan worden doorgerekend aan de koper, met recht van de koper af te zien van de koop uiterlijk op datum van levering, indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt en mits betaling van een schadevergoeding van 10%.

Artikel 3: leveringen Leveringstermijnen gelden louter als informatief en niet bindend. Laattijdige levering geeft in geen geval recht aan de koper op prijsvermindering of schadevergoeding van welke aard ook. De koper kan de ontvangst van de gekochte goederen evenmin weigeren. Afhankelijk van de aard van de goederen, is levering in gedeelten mogelijk. Vertraging in de ontvangstneming door de koper wettigt geen vertraging in de betaling. Leveringen geschieden steeds op risico van de koper. De kwaliteit en kwantiteit van de te leveren goederen worden door de koper gecontroleerd op het moment van de levering. Zonder opmerkingen op de leveringsbon worden de goederen als aanvaard geacht. De aanwending geldt op zichzelf als onherroepelijke aanvaarding van de goederen.

Artikel 4: betalingen De facturen zijn contant betaalbaar op de vennootschapszetel van de verkoper. Bij bestelling dient een voorschot van 30% betaald te worden op het totaalbedrag van de bestelling, voorschot te betalen uiterlijk dertig dagen na datum van bestelling of aanvaarding van de offerte, bij gebreke waaraan de bestellingen kunnen worden opgeschort. Het loutere verstrijken van vijftien dagen na factuurdatum brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% op jaarbasis, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50,00 per factuur. De verkoper heeft het recht om de uitvoering van eender welke bestelling op te schorten, zolang de koper vervallen facturen onbetaald laat. Het loutere feit van wanbetaling wettigt van rechtswege het verval van alle eerder toegekende kortingen die alsnog kunnen worden aangerekend. Acceptatie van wisselbrieven of orderbriefjes heeft nooit schuldvernieuwing tot gevolg.

Artikel 5: klachten Alle klachten betreffende de facturatie moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te gebeuren bij aangetekende zending. Nadien worden geen klachten meer aanvaard.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud De verkoper behoudt het eigendomsrecht van alle geleverde goederen, zolang de koper de volledige facturatie incl. hoofdsom, intrest en schadebeding, niet volledig heeft betaald.

Artikel 7: aansprakelijkheid De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ingevolge eigen zware fout of van de zware en zelfs opzettelijke fout van haar aangestelden of uitvoeringsagenten. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming ingeval van overmacht. De verkoper heeft louter een adviserende taak op het moment van de installatie. De koper is steeds aansprakelijk voor de eigen keuzes inzake aanwending, zelfs ingeval van strijdigheid met wettelijke en reglementaire bepalingen. Goedkeuring van een drukproef impliceert definitief akkoord van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor schrijf- of zetfouten, evenmin voor andere fouten in de lay-out of leesbaarheid, eenmaal de drukproef is aanvaard. Ingeval van verhuur van een publi-trailer blijft de huurder exclusief aansprakelijk bij verkeerde aanwending of onreglementaire plaatsing ervan.

Artikel 8: verbreking Indien de koper de overeenkomst verbreekt of indien de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door de fout van de koper, is de koper aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% op het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van 50,00 . Deze vergoeding kan in mindering gebracht worden op reeds betaalde voorschotten of andere ontvangen betalingen.

Artikel 9: garanties Alle situaties gedekt door de garantie en -duurtijd zijn te vinden op het garantiecertificaat en zijn onderhevig aan wijzigingen door de leveranciers van de materialen. Garanties gelden enkel voor de eerste eigenaar en zijn enkel van toepassing bij strikte naleving van de richtlijnen inzake gebruik en onderhoud. De herstelling of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode gebeuren enkel tijdens de normale openingsuren en volgens de op dat ogenblik geldende wachttermijn zonder verlenging van de garantieduur. De verkoper is niet aansprakelijk voor lakschade bij verwijdering van de folie veroorzaakt door gebrekkige lak.

Artikel 10: geschillen Voor alle geschillen in de totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de contractuele relatie en deze algemene voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van het gerechtsgebied Dendermonde bevoegd, te weten het Vredegerecht van het kanton Lokeren of de Rechtbank van Eerste Aanleg Gent, afdeling Dendermonde of de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde, naargelang de hoedanigheid van partijen en de waarde van het geschil. Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing.